Naše služby

Nabízíme kompletní portfolio 
služeb spojených se
skladováním plynu

Nemusíte být miliardová společnost ani stát. Skladovací
kapacity a doplňkové služby poskytujeme i menším
právnickým subjektům. Vyberte si podle svých potřeb.

Naše služby

Flexibilita bez sezónních omezení

Dostupnost 24/7

Tržně orientovaný přístup

Naše portály

Aukce skladovací kapacity

Naše služby

Dlouhodobá skladovací kapacita

Jako naši hlavní službu nabízíme dlouhodobou skladovací kapacitu. Rezervace této skladovací kapacity je v souladu s Energetickým zákonem a následně pak s Pravidly trhu s plynem povinně prováděna v transparentních aukcích. Každý zájemce o účast v aukci je povinen před začátkem příslušné aukce potvrdit splnění podmínek pro účast v aukci v Aukčním systému. Skladovací kapacita je nabízena jako kombinace provozního objemu a pevného/přerušitelného vtláčecího a těžebního výkonu nebo jako různé kombinace těchto prvků. Konkrétní parametry nabízeného produktu jsou vždy definovány v dokumentu Podmínky aukce.

Aukce jsou vyhlašovány pro tyto typy smluv, které se řídí Řádem provozovatele ZP:

 • Roční smlouva o uskladňování plynu s pevným/přerušitelným výkonem
 • Měsíční smlouva o uskladňování plynu s pevným/přerušitelným výkonem
 • Smlouva o uskladňování plynu na nevyužitou skladovací kapacitu
Dodatečný (denní) provozní objem

Dodatečný (denní) provozní objem nabízíme ve 3 variantách a lze jej poskytnout na základě uzavřené rámcové smlouvy. Tento objem je nabízen bez vtláčecích a těžebních výkonů - pro vtláčení a těžbu plynu mohou zákazníci využívat trvale nabízené dodatečné denní pevné/přerušitelné těžební a vtláčecí výkony.

 • Denní pevný provozní objem - objednávku může registrovaný zákazník zadat v našem nominačním portálu. Začátek a délku smlouvy si definuje ukladatel v závislosti na svých potřebách a dostupné kapacitě. Žádosti jsou vyhodnocovány podle časové značky přijetí od nejdříve přijaté po nejpozději přijatou.

 • Denní přerušitelný provozní objem - jedná se o dočasný provozní objem na bázi přerušitelné kapacity, který slouží jako dodatečná skladovací kapacita pro nové i stávající zákazníky. Je nabízen kdykoliv v průběhu skladovacího období. Na základě požadavku skladovatele může být po předchozím upozornění (5 dnů) přerušen (v souvislosti s celkovým naplněním ZP), a zákazník je tak povinen uvolnit skladovatelem definovanou část objemu. Poplatek za skladování je účtován pouze při využívání služby, neobsahuje paušální platbu.

 • Dočasný přerušitelný protisměrný produkt - denní přerušitelný provozní objem, který je zvýhodněný v případech, kdy ukladatel nominuje proti směru toku virtuálního zásobníku. Tento produkt je nabízen na omezené období v omezeném množství a zpoplatněn dle speciálních sazeb uvedených v Ceníku. Dostupné množství vizte v tabulce níže:

  Skladovací období

  Celková nabízená skladovací kapacita [GWh] Dostupná skladovací kapacita [GWh]
   1. 1. - 31. 7. 2024  500  350

Ceny dodatečného provozního objemu jsou uvedeny v Ceníku. Jejich dostupnost a maximální dobu rezervace je nutné konzultovat s obchodním dispečinkem MND Energy Storage. Minimální doba rezervace je jeden plynárenský den.

Informace o rezervaci a krácení denních produktů naleznete ZDE

Dodatečné výkony

Dodatečné denní výkony lze rezervovat nezávisle na parametrech platné uskladňovací smlouvy. (Minimální) ceny dodatečných výkonů jsou uvedeny v Ceníku. Dostupnost výkonů a maximální dobu rezervace je nutné konzultovat s obchodním dispečinkem MND Energy Storage a žádost může zákazník zadat v našem nominačním portále, popř. emailem, až 90 dní předem. Minimální doba rezervace je jeden plynárenský den. Předběžná velikost dostupných výkonů pro následující den je uvedena v sekci Dostupný denní pevný/přerušitelný výkon. Přehled realizovaných přerušení je dostupný v sekcích Přerušený přerušitelný výkon a cena a Velikost přerušené pevné skladovací kapacity. Žádosti o dodatečné výkony jsou vyhodnocovány podle časové značky přijetí od nejdříve přijaté po nejpozději přijatou.

 • Dodatečný denní pevný výkon - jedná se o vtláčecí nebo těžební výkon v MWh/den na pevné bázi. Tento výkon nemůže být ze strany Provozovatele ZP přerušen.

 • Dodatečný denní přerušitelný výkon - jedná se o dodatečný vtláčecí nebo těžební výkon v MWh/den na přerušitelné bázi, který může Provozovatel ZP v případě potřeby přerušit. V případě krácení krátí Provozovatel ZP rezervované přerušitelné výkony na základě ceny za jednotku přerušitelného vtláčecího nebo těžebního výkonu v pořadí od nejnižší ceny po nejvyšší s tím, že rezervované přerušitelné výkony se stejnou cenou za jednotku krátí podle časové značky přijetí od nejpozději přijaté po nejdříve přijatou.

Informace o rezervaci a krácení denních produktů naleznete ZDE

Inverzní zásobník

V rámci naší činnosti nabízíme také speciální službu, pojmenovanou jako inverzní zásobník. Tato služba znamená, že zákazník rezervuje skladovací kapacitu již naplněnou plynem, který nejdříve vytěží, a následně skladovateli vrátí před skončením platnosti kontraktu. Na zapůjčený plyn požadujeme poskytnutí záruky. Tuto službu nabízíme zejména na bázi dlouhodobé skladovací kapacity s přidělenými pevnými vtláčecími a těžebními výkony, a to v aukcích dle Pravidel trhu s plynem.

Převod skladovací kapacity

Ukladatel má možnost předat svou skladovací kapacitu jinému subjektu, pokud s tím skladovatel souhlasí. Při převodu skladovací kapacity dochází k uzavření nové smlouvy (nebo rozšíření stávající smlouvy jiného ukladatele) o uskladňování mezi MND Energy Storage a novým/jiným stávajícím ukladatelem (převádí se část nebo celá kapacita). Převod lze uskutečnit pouze s účinností od prvního plynárenského dne plynárenského měsíce. V případě, že skladovatel souhlasí s rychlejším převodem, je oprávněn požadovat vyšší poplatek za převod. Cena převodu skladovací kapacity je uvedena v Ceníku MND ES.

Přenos skladovací kapacity

Přenos skladovací kapacity znamená, že stávající ukladatel umožní užívání určité části své skladovací kapacity jinému ukladateli, a to bez jakýchkoli změn smlouvy o uskladňování plynu. Po přenosu sjednané skladovací kapacity zůstává smluvní stranou vůči MND Energy Storage původní subjekt. Přenos sjednané skladovací kapacity skladovatel neschvaluje, ale jen eviduje. Cena přenosu skladovací kapacity je uvedena v Ceníku MND ES.

Převod plynu

Převod plynu může být uskutečněn mezi jednotlivými smlouvami jednoho zákazníka nebo mezi zákazníky navzájem na základě písemného pokynu a to při splnění podmínek stanovených v Pravidlech trhu s plynem. Převod plynu mezi zákazníky lze uskutečnit pouze na základě společného prohlášení obou zákazníků a se souhlasem MND Energy Storage. Plyn nelze převádět mezi smlouvami obsahujícími nekompatibilní pravidla pro výpočet poplatku za vtlačený plyn, a to jak interně u jednoho zákazníka, tak mezi různými zákazníky. V případě rozdílu v těchto parametrech bude převodci doměřen poplatek dle smlouvy, na kterou plyn převádí. V případě, že je poplatek u smlouvy, na kterou je plyn převáděn, nižší než na původní smlouvě, skladovatel nevrátí žádný přeplatek. Cena převodu plynu je uvedena v Ceníku MND ES.

REMIT

Provozovatelé podzemních zásobníků plynu a ukladatelé využívající služeb skladování plynu jsou povinni reportovat určitá data týkající se množství plynu v zásobníku do ACER (Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů) na základě nařízení EP a Rady č. 1227 o integritě a transparentnosti trhu s energií (REMIT) a prováděcího nařízení komise č. 1348/2014 o REMIT. Ukladatelé mají povinnost nahlašovat ACER množství plynu, které mají uskladněné v každém virtuálním zásobníku plynu na konci plynárenského dne. V případě zájmu jsme připraveni zasílat tato data na základě uzavřené Dohody o plnění oznamovací povinnosti dle nařízení REMIT za naše zákazníky. Tuto službu poskytujeme zcela zdarma.

Druhotný prodej (Secondary Sale)

V případě, že má ukladatel zájem o prodej své stávající skladovací kapacity, může kontaktovat náš obchodní dispečink, který distribuuje informaci na ostatní zákazníky. K prodeji je možné využít náš aukční systém a nabídnout kapacitu jiným subjektům v jedné z aukcí uvedených v sekci Typy aukcí.

Aktuální nabídky na druhotný prodej si můžete prohlédnout v tabulce níže: 

Skladovací období

Skladovací kapacita [MWh] Vtláčecí výkon [MWh/den] Těžební výkon [MWh/den] Převod Plynu [MWh] Typ prodeje
--- --- --- --- --- ---

Dokumenty ke stažení

Vzorová smluvní dokumentace