Ochrana životního prostředí

Ve společnosti MND Energy Storage a.s. přistupujeme k poskytování služeb ekologicky zodpovědným způsobem.Nedílnou součástí politiky společnosti je právě ochrana  životního prostředí.

Principy ochrany životního prostředí

Protože cítíme zodpovědnost za náš region a není nám stav životního prostředí lhostejný, důsledně uplatňujeme zásady trvale udržitelného rozvoje, které jsou součástí systému řízení naší společnosti.

Naším cílem je omezit jakýkoliv negativní vliv na životní prostředí. Při výkonu své činnosti se snažíme eliminovat negativní dopady dané činnosti na okolní životní prostředí tak, aby nedošlo ke znečištění a poškození tohoto prostředí.

K tomu nám pomáhá i systém environmentální managementu dle mezinárodní normy ISO 14001, který je ve společnosti implementován a udržován. Tento systém je založen na prevenci tzn., že při dané činnosti používáme takové procesy, postupy a materiály, které zabraňují znečišťování ŽP nebo snižují riziko tohoto znečištění.

Ve společnosti usilujeme o neustálý rozvoj a zlepšení v oblasti ochrany životního prostředí. Proto se také věnujeme vzdělávání vlastních pracovníků v této oblasti. Proškoleni jsou i pracovníci servisních firem a další externí pracovníci, kteří se v areálu podzemního zásobníku plynu vyskytují.

Každý rok probíhá ve společnosti hodnocení environmentální výkonnosti. Toto hodnocení poskytuje společnosti analýzu dopadů činnosti společnosti na životní prostředí a tím umožňuje provádět opatření vedoucí k jeho ochraně.

Principy ochrany životního prostředí

Používání chemických látek a směsí

Ve společnosti jsou používány provozní kapaliny a další chemické směsi (nátěrové hmoty, tmely, ředidla apod.).

Všechny chemické látky a směsi jsou řádně a bezpečně umístěny ve skladovém hospodářství včetně bezpečnostního listu (u nebezpečných chem. látek a směsí).

Zaměstnanci, kteří manipulují s chemickými látkami a směsmi, jsou pravidelně proškolováni, jak s těmito látkami a směsmi nakládat, aby bylo minimalizováno riziko ohrožení životního prostředí a jejich zdraví.

Prevence úniků, ochrana vod a půdy

Abychom zabránili únikům nebezpečných látek a směsí, které se na podzemním zásobníku plynu používají, do okolního prostředí, snažíme se usilovně o to, aby naše zařízení byla dobře navržena, bezpečně provozována a pravidelně kontrolována. Technologie je na příslušných místech vybavena úkapovými vanami nebo havarijními jímkami.

Společnost má vytvořeny a udržovány účinné postupy k identifikaci možností vzniku havarijních situací a situací havarijního ohrožení. Účinnost těchto postupů je pravidelně prověřována praktickým nácvikem havarijní připravenosti zaměstnanců společnosti.

Pro zjištění úniků závadných látek do půdy nebo do vody je provozován monitorovací systém. Je prováděn odběr podzemní vody z monitorovacích vrtů a monitoring půdního plynu prostřednictvím atmovrtů.

U nádrží a produktovodů jsou prováděny 2x ročně vizuální kontroly a 1x za 5 let zkoušky těsnosti autorizovanou osobou.

Ochrana ovzduší

Při provozu spalovacích zdrojů na PZP vznikají emise oxidu uhelnatého a oxidů dusíku. Kromě těchto znečišťujících látek jsou ve společnosti MND Energy Storage a.s. sledovány i hodnoty metanu a oxidu uhličitého.

Roční vyprodukované množství emisí znečišťujících látek splňuje legislativou dané hodnoty a to hluboko pod emisním limitem, což je prokazováno autorizovaným měřením.

Společnost se snaží množství ročních vyprodukovaných emisí i nadále co nejvíce snižovat. Proto jsou v technologii používány výkonnější kompresory s nižší spotřebou paliva při zatláčení zemního plynu do zásobníku, které jsou navíc opatřeny katalyzátory. Dále je používána technologie odběru zemního plynu ze zásobníku fungující na bázi nízkoteplotního sušení. Tato odběrová technologie se vyznačuje nižší spotřebou zemního plynu.

Odpadové hospodářství

Produkce odpadů je závislá na provozu podzemního zásobníku plynu. Ve společnosti se zaměřujeme především na třídění odpadů. Uplatňujeme systém nakládání s odpady, při němž preferujeme recyklaci a zpětný odběr výrobků.

Nebezpečné odpady jsou v rámci provozu podzemního zásobníku plynu identifikovány a řízeny v souladu s platnou legislativou.

Energetická náročnost společnosti

Provoz podzemního zásobníku plynu je závislý na spotřebě elektrické energie. Pro vytápění objektů je používán zemní plyn.

Ve společnosti je průběžně sledována spotřeba jak elektrické energie a zemního plynu, tak i spotřeba vody.

V rámci obnovy používané technologie je kladen důraz na energetickou náročnost. Naším cílem je dosažení co nejmenší energetické náročnosti společnosti, proto používáme úsporné vytápění pomocí regulace topení, úsporná svítidla apod.