BOZP

Bezpečnost práce
a ochrana zdraví

Hlavním cílem systému řízení BOZP je minimalizovat negativní dopady na zaměstnance. Jde především o to, identifikovat rizika, stanovit, jaká opatření mohou omezit jejich působení na zaměstnance, a důsledně vyžadovat, aby se tato opatření dodržovala.

Zásady BOZP

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je definován především v dokumentaci BOZP, která zahrnuje směrnice a pokyn BOZP, vyhodnocení rizik a kategorizaci prací. Vedoucí pracovníci zodpovídají za bezpečnost na svých úsecích a odděleních.

Zaměstnanci jsou informováni o nebezpečích a rizicích na svém pracovišti, dbají na ně a mají příslušné znalosti a dovednosti k tomu, aby pracovali bezpečně. Se zaměstnanci na úseku BOZP úzce spolupracuje bezpečnostní manažer, který má požadovanou odbornou způsobilost, znalosti a zkušenosti.

Zpracovává také dokumentaci a vždy na začátku roku vypracuje dokument Vyhodnocení BOZP za předchozí rok. Společnost má systém řízení BOZP certifikovaný podle normy ČSN ISO 45001.

Zásady BOZP

Prevence úrazů

Většina prací a činností, které provádíme, je spojena se zvýšeným nebezpečím vzniku úrazu. Tyto práce a činnosti proto provádíme podle předem schválené provozní dokumentace – technologického postupu. Tato dokumentace upřednostňuje pracovní postupy, které maximálně zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví, pomáhají předcházet úrazům, poškození zdraví a ohrožení bezpečnosti osob. Před zahájením potenciálně nebezpečných prací se musí všichni pracovníci, kteří se na nich budou podílet, prokazatelně seznámit s provozní dokumentací. Bez toho práce nesmí začít. Během prací pak určený pracovník sleduje stav na pracovišti. V případě vzniku nebezpečí práce zastaví a odvede pracovníky na bezpečné místo.

Ochranné pomůcky

Naši zaměstnanci jsou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky vysoké kvality – především pracovními oděvy, které je ochrání v případě vzniku nestandardního stavu na pracovišti. Pracovní oděvy jsou vyráběny na míru každého zaměstnance. Tyto pracovní oděvy jsou po určitou dobu odolné proti ohni a mají výrazně vyšší životnost než pracovní oděvy běžně dostupné. Zaměstnanci jsou vybaveni dvěma kusy těchto oděvů, které jsou po ztrátě ochranné funkce vždy vyměněny za nové.

Kontrola pracovišť

Aby byly okamžitě zjištěny nebezpečné stavy na pracovišti podzemního zásobníku Uhřice máme vypracovaný systém prohlídek a kontrol pracoviště. Jsou prováděny denní kontroly, které provádí zástupce vedoucího oddělení provozu nebo operátor ZP. Na pracovištích, kde se nepracuje se provádí prohlídky 1 x za týden. Ten, kdo kontrolu provede ji také zapíše do elektronické knihy prohlídek a kontrol. Jednou měsíčně provádí kontrolu pracovišť bezpečnostní manažer, který o průběhu kontroly vypracuje protokol, který uloží do složky na intranet a v případě zjištění nedostatků jej zašle odpovědnému vedoucímu, který sjedná nápravu.