Ochrana životního prostředí

Společnost MND Energy Storage a.s. zajišťuje výkon činností, souvisejících s uskladňováním zemního plynu a provozováním stávajícího a výstavbou nových zásobníků plynu.

K poskytování těchto služeb přistupujeme ve společnosti ekologicky zodpovědným způsobem. Dbáme na ochranu životního prostředí, nedílnou součástí politiky společnosti je právě ochrana životního prostředí.

Protože cítíme zodpovědnost za náš region a není nám stav životního prostředí lhostejný, důsledně uplatňujeme zásady trvale udržitelného rozvoje, které jsou součástí systému řízení naší společnosti.

Naším cílem je omezit jakýkoliv negativní vliv na životní prostředí. Při výkonu své činnosti se snažíme eliminovat negativní dopady dané činnosti na okolní životní prostředí tak, aby nedošlo ke znečištění a poškození tohoto prostředí.

K tomu nám pomáhá i systém environmentální managementu dle mezinárodní normy ISO 14001, který je ve společnosti implementován a udržován. Tento systém je založen na prevenci tzn., že při dané činnosti používáme takové procesy, postupy a materiály, které zabraňují nebo snižují znečišťování ŽP (např. nákup materiálů nebo investičního celku provádíme již s ohledem na jeho životní cyklus a jak zatíží ŽP jako budoucí odpad).

Samozřejmostí je dosažení úplného souladu s legislativními požadavky. Známe své povinnosti, které nám ukládá platná environmentální legislativa. Řádně dodržujeme požadavky právních předpisů ČR a EU v této oblasti. Ve společnosti máme vytvořeny a udržovány postupy ke sledování nové environmentální legislativy, máme zajištěn přístup k právním a jiným požadavkům (např. požadavkům veřejné správy), kterými se musíme řídit.

Ve společnosti usilujeme o neustálý rozvoj a zlepšení v oblasti ochrany životního prostředí.

Proto se také věnujeme vzdělávání vlastních pracovníků v této oblasti. Proškoleni jsou i pracovníci servisních firem a další externí pracovníci, kteří se v areálu podzemního zásobníku plynu vyskytují.

Voda, půda, ovzduší:

Všechny tyto složky životního prostředí jsou důležité nejenom pro naše podnikání, ale také pro náš život. Uvědomujeme si, jak je důležité chránit prostředí, ve kterém žijeme. Proto se snažíme při našem podnikání co nejvíce minimalizovat dopady na životní prostředí a chceme přispívat k jeho ochraně.

Každý rok probíhá ve společnosti hodnocení environmentální výkonnosti.

Hodnocení environmentální výkonnosti společnosti poskytuje analýzu dopadů činnosti společnosti na životní prostředí a tím umožňuje provádět opatření vedoucí k jeho ochraně.

Sledují se tyto parametry:

Základní data a jejich vyhodnocení je možné rozdělit do následujících oblastí:

  • Produkce odpadů a odpadní vody
  • Energetická náročnost společnosti
  • Znečišťování ovzduší
  • Produkce emisí CO2
  • Používání chemických látek a směsí

Prevence úniků a ochrana vod:

Abychom zabránili únikům nebezpečných látek a směsí, které se na podzemním zásobníku plynu používají, do okolního prostředí, snažíme se usilovně o to, aby naše zařízení byla dobře navržena, bezpečně provozována a pravidelně kontrolována. Technologie je na příslušných místech vybavena úkapovými vanami nebo havarijními jímkami.

Společnost má vytvořeny a udržovány účinné postupy k identifikaci možností vzniku havarijních situací a situací havarijního ohrožení. Účinnost těchto postupů je pravidelně prověřována praktickým nácvikem havarijní připravenosti zaměstnanců společnosti.

Ochrana ovzduší:

V provozovně PZP Uhřice se nachází obě skupiny zdrojů, které definuje zákon o ochraně ovzduší:

  • zdroje vyjmenované v příloze č. 2 k tomuto zákonu;
  • zdroje nevyjmenované.

Tyto zdroje znečišťování ovzduší se dělí na zdroje spalovací a zdroje technologické.

Zdroje technologické:

Jako technologické zdroje jsou provozovány různé nádrže na skladování chemických látek. Jedná se o zdroje nevyjmenované.

Zdroje spalovací:

Jedná se o různé kotle, technologické ohřevy apod.

Při provozu spalovacích zdrojů vznikají emise oxidu uhelnatého a oxidů dusíku. Kromě těchto znečišťujících látek jsou ve společnosti MND Energy Storage a.s. sledovány i hodnoty metanu a to pro případ překročení zákonného limitu pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování. Dále jsou sledovány hodnoty CO2, protože naše společnost spadá pod působnost zákona o emisním obchodování.

Roční vyprodukované množství emisí znečišťujících látek splňuje legislativou dané hodnoty a to hluboko pod emisním limitem, což je prokazováno autorizovaným měřením.

Společnost se snaží množství ročních vyprodukovaných emisí i nadále co nejvíce snižovat. Proto jsou v technologii používány výkonnější kompresory s nižší spotřebou paliva při zatláčení zemního plynu do zásobníku, které jsou navíc opatřeny katalyzátory. Dále je používána technologie odběru zemního plynu ze zásobníku fungující na bázi nízkoteplotního sušení. Tato odběrová technologie se vyznačuje nižší spotřebou zemního plynu.

Ochrana půdy:

Pro zjištění úniků závadných látek do půdy nebo do vody je provozován monitorovací systém. Na základě Ročního plánu odběrů je prováděn odběr podzemní vody z monitorovacích vrtů, dále je prováděn monitoring půdního plynu prostřednictvím atmovrtů.

Odpadové hospodářství:

Společnost MND Energy Storage a.s. je původcem odpadů, tzn. je právnickou osobou, při jejíž činnosti vznikají odpady.

Produkce odpadů je závislá na provozu podzemního zásobníku plynu. Ve společnosti se zaměřujeme především na třídění odpadů. Uplatňujeme systém nakládání s odpady, při němž preferujeme recyklaci a zpětný odběr výrobků.

Nebezpečné odpady jsou v rámci provozu podzemního zásobníku plynu identifikovány a řízeny v souladu s platnou legislativou.

Energetická náročnost společnosti:

Provoz podzemního zásobníku plynu je závislý na spotřebě elektrické energie. Pro vytápění objektů je používán zemní plyn.

Ve společnosti je průběžně sledována spotřeba jak elektrické energie a zemního plynu, tak i spotřeba vody.

V rámci obnovy používané technologie je kladen důraz na energetickou náročnost. Naším cílem je dosažení co nejmenší energetické náročnosti společnosti, proto používáme úsporné vytápění pomocí regulace topení, úsporná svítidla apod.

 

Používání chemických látek a směsí:

Ve společnosti jsou používány provozní kapaliny (oleje pro motory kompresorů, chladicí kapaliny) a kapaliny používané v rámci technologie ohřevu a sušení plynu.

Vedle provozních kapalin jsou používány ještě další chemické směsi. Jedná se o různé nátěrové hmoty, tmely, silikony, lepidla, ředidla apod.

Všechny chemické látky a směsi jsou řádně a bezpečně umístěny ve skladovém hospodářství včetně bezpečnostního listu (u nebezpečných chem. látek a směsí).

Zaměstnanci, kteří manipulují s chem. látkami a směsi, jsou pravidelně proškolováni, jak s těmito látkami nakládat, aby bylo minimalizováno riziko ohrožení životního prostředí a jejich zdraví.

Kontaktní osoba:

Ing. Lenka Straňánková

Email: stranankova@gasstorage.cz