Integrovaný systém řízení HSEQ a systém prevence závažných havárií ve společnosti MND Gas Storage a.s.:

K nejvyšším  prioritám  společnosti  MND  Energy Storage a.s. patří vedle  ochrany životního prostředí i bezpečnost a ochrana zdraví při práci a prevence závažných havárií.

Proto vedení společnosti rozhodlo o implementaci manažerských nástrojů, podporujících tuto firemní politiku. Ve společnosti byl zaveden a certifikován integrovaný systém řízení HSEQ.

Integrovaný  systém  řízení  ve  společnosti  MND Energy Storage a.s.  zahrnuje  tři  manažerské  subsystémy: systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS 18001(HS), environmentální systém řízení dle normy ISO 14001(E) a systém řízení kvality dle ISO 9001(Q). Společně tvoří ucelený systém řízení označovaný zkratkou HSEQ.

Integrovaný  systém  řízení  je  postaven  na principech prevence a neustálého zlepšování. Tím také pomáhá naplňovat principy společenské odpovědnosti.

Moderní přístup  k  řízení  společnosti  se  opírá  o  přesně  stanovené procesy, konkrétně definované odpovědnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků a o standardizované pracovní postupy.

A právě integrovaný systém managementu HSEQ  je nástrojem, kterým  lze tyto procesy řídit, monitorovat je a vyhodnocovat, popř. přijímat preventivní nebo nápravná opatření.

Certifikaci  integrovaného  systému  provedla  renomovaná  certifikační společnost TÜV SÜD Czech s.r.o. Úspěšná certifikace integrovaného systému  řízení  prokázala  shodu  zavedeného  systému  řízení  ve  společnosti  s  požadavky příslušných mezinárodních norem a to v oblasti „Realizace a provozování podzemních zásobníků plynu“.

Cílem  společnosti  je  v  rámci  své  podnikatelské  činnosti  uspokojovat  požadavky  zákazníků,  požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, životního prostředí a vytvářet prostředky pro neustálý rozvoj společnosti.

Pro dosažení těchto záměrů se vedení společnosti zavázalo:

  • provádět veškeré činnosti v souladu s platnými právními předpisy a jinými požadavky, které se na ni vztahují;
  • využívat a upřednostňovat pracovní postupy maximálně zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí. Průběžně předcházet úrazům, poškození zdraví, ohrožení bezpečnosti osob, škodám na majetku a vyvarovat se jakéhokoliv poškození životního prostředí;
  • minimalizovat případné negativní vlivy na osoby a životní prostředí vyplývající z činnosti společnosti stanovením a plněním měřitelných cílů, prověřováním systému managementu společnosti a důsledným uplatňováním preventivních a nápravných opatření.

Tyto závazky jsou pravidelně kontrolovány a hodnoceny při dozorových a recertifikačních auditech.

Získání certifikátu společnost zavazuje k udržování implementovaného systému HSEQ a neustálému zlepšování. Toho si jsou vědomi všichni zaměstnanci společnosti, neboť celý systém je hlavně o odpovědnosti každého pracovníka a o dodržování nastavených pravidel.

Integrovaný  systém  HSEQ  je  udržován  a  dále rozvíjen se zaměřením na zvyšování efektivnosti a výkonnosti jednotlivých procesů, tak aby vyhověl požadavkům mezinárodních norem a zákonu o prevenci závažných havárií.

Dle požadavku tohoto  zákona  je  ve společnosti rovněž zaveden systém prevence závažných havárií. V rámci tohoto systému byly vymezeny hlavní rizikové oblasti a byly stanoveny a zavedeny preventivní opatření, včetně opatření pro minimalizaci následků případné havárie.

Společnost  MND  Energy Storage a.s.  bude  i  nadále  poskytovat  své  služby  tak, aby  byly  plněny  požadavky  zákazníků  v  nejvyšší  kvalitě a požadovaném  termínu,  za  optimálního  využití  zdrojů,  za  co  nejvyšší míry  bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a externích osob a minimalizace negativního vlivu na životní prostředí.

 

Certifikát výjimečnosti

Dne 14.11.2014 certifikační společnost  TÜV SÜD Czech, , vedoucí společnost v oblastech inspekce, certifikace, testování a vzdělávání v České republice, propůjčila firmě MND Energy Storage a.s. Certifikát výjimečnosti.

Toto významné ocenění za dlouhodobé zlepšování kvality procesů a služeb získala naše společnost v rámci kampaně Listopad – Měsíc kvality v České republice, který je součástí celoevropské iniciativy Evropský týden kvality.

Certifikáty  výjimečnosti  společnost  TÜV  SÜD  Czech  propůjčuje  firmám  dlouhodobě  usilujícím  o zlepšování svých služeb, procesů nebo výrobků  a  to  napříč  všemi  oblastmi  průmyslu.   Podmínkou  pro  jeho  získání  je úspěšné absolvování vícenásobného prověřování služeb, procesů nebo výrobků.

Dozorový audit HSEQ ve společnosti MND Energy Storage a.s.

Ve dnech  3. 5. – 5. 5. 2021  proběhl  ve  společnosti  MND  Energy Storage a.s. další  dozorový  audit environmentálního systému managementu a systému managementu bezpečnosti práce dle  mezinárodních  norem ISO 14001 a ISO 45001, který prokázal shodu zavedeného systému řízení s požadavky těchto norem.

Audit systému HSEQ opět provedla renomovaná certifikační společnost TÜV SÜD Czech s.r.o.

Dozorový  audit  potvrdil, že  zkoumané  procesy  jsou  efektivně  řízeny, systém HSEQ je účinně provozován a je potvrzeno jeho neustálé zlepšování.“

Kontaktní osoby:

Ing. Lenka Straňánková, DiS.

Email: stranankova@mnd-es.cz

Jaroslav Damborský

Email: damborsky@mnd-es.cz

         

Zdroj fotografií: TÜV SÜD Czech